Může se stát, že i přes naše veliké úsilí o Vaši maximální spokojenost, budete mít se zakoupeným výrobkem problém. V takovém případě neváhejte a co nejdříve nás kontaktujte. Maximálně se vynasnažíme vše vyřešit, co nejrychleji, k Vaší plné spokojenosti.

bootstrap responsive templates

Reklamační řád ACRA INVEST s.r.o.

IČ: 27611957, sídlem: Staropramenná 3228/17b,150 00 Praha 5
(dále jen „společnost“ nebo „prodávající“)

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád (dále jen „RŘ“) upravuje vztahy mezi smluvními stranami (tj. mezi prodávajícím a kupujícím) a platí pro nákup zboží spotřebitelem učiněným prostřednictvím elektronické webového rozhraní, E-mailové objednávky, nebo telefonické objednávky a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího. 

2. Kupující podáním objednávky uzavřel smlouvu s prodávajícím dle všeobecných obchodních podmínek („VOP“) a potvrzuje, že se seznámil s tímto RŘ, jehož nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, tak jak stanoví všeobecné obchodní podmínky prodávajícího, a že s ním výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

3. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

2. Záruka za jakost je společností poskytována v souladu s dokumentací zboží od výrobce. Pro posouzení jakosti věci dodané společností je rozhodující technická dokumentace výrobce daného zboží, sériové číslo.

3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

4. Společnost odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí- li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit

6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného nového zboží v době 24 měsíců od převzetí, u zboží použitého nebo rozbaleného v době 12 měsíců (zboží takto musí být před uzavřením smlouvy označeno). V případě, že je kupujícím právnická osoba, nebo osoba podnikající, je lhůta na uplatnění práva z vady u dodaného nového zboží 12 měsíců a použitého nebo rozbaleného zboží se tato lhůta neuvažuje, lze ji však individuálně sjednat písemnou dohodou smluvních stran.

9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

10. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit zasláním zboží na adresu: ACRA INVEST s.r.o., Vejvanovského 1618/12, 149 00 Praha 4.

11. Je-li v návodu k výrobku (záručním listu) uvedena společnost nebo autorizovaný servis určený k záruční opravě, uplatní kupující právo na opravu u této společnosti určené k provedení záruční opravy nebo autorizovaném servisním středisku.

12. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

13. Kupující k reklamaci (vrácení zboží) přiloží kopii dokladu o zakoupení, případně číslo nabývacího dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa, e-mailová adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

14. Prodávající doporučuje kupujícímu zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis). V případě že by reklamace byla řešena dobropisem uvést číslo bankovního spojení.

15. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). V případě, že nekomplexnost zboží znemožňuje zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná běžet až dnem dodání chybějících částí. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

16. Prodávající, případně autorizovaný servis má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. V případě reklamace zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná.

Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 

• mechanickým poškozením zboží

• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek

• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno

• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

• použitím zboží pro jiný účel než ke kterému je určeno

• poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.

• poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

• úpravou zboží kupujícím zboží (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy

• poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí

• použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

Článek 2 - Kontrola zboží při převzetí

1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, jakékoliv poškození zásilky). V případě, že kupující zjistí jakékoliv i sebemenší poškození nebo neúplnost zásilky, je povinen tuto skutečnost uvést do přepravního listu dopravce. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná poškozená, nebo nadměrně znečištěná. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 

2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně (nejpozději do 3 dnů) oznámit e-mailem na adresu info@acrainvest.cz a připojit sepsaný škodní protokol s příslušným dopravcem, nebo poštou na adresu: ACRA INVEST s.r.o., Vejvanovského 1618/12, 149 00 Praha 4.

3. RŘ není součástí právních vztahů uzavřených mezi smluvními stranami (tj. mezi prodávajícím a kupujícím), kdy kupující vystupuje jako podnikatel (nakupuje na IČ). Výjimku tvoří situace, kdy je zákazníkovi společností poskytována záruka za jakost zboží či jiná obdobná smluvní záruka za bezvadnost plnění; v takovém případě se RŘ mezi stranami aplikuje přiměřeně.

Článek 3 - Společná ustanovení

1. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

2. O ukončení reklamace bude prodávající informovat kupujícího buď telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

3. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

4. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

5. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

6. Kupující je povinen vyzvednout si zboží po odstranění reklamované vady nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

7. Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající, či smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, nebo osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Článek 4 - Závěrečná ustanovení 

  1. Práva kupujícího a prodávajícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena. 

2. Tento Reklamační řád je platný od 1.4.2020.