ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).


1. ZPRACOVATEL A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(zákazníků, dodavatelů, návštěvníků našich webových stránek)

ACRA INVEST.s.r.o.

Staropramenná 3228/17b, 150 00 Praha 5

IČ: 27611957, DIČ: CZ27611957

Zastoupená jednatelkou Veronikou Vorlovou

tel.: +420 777 201 104, email: info@acrainvest.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Při ochraně Vašich osobních údajů se v našich vztazích řídíme zásadami, které vysvětlují:

• jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat

• za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování

• komu mohou být Vaše osobní údaje předány

• po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

• jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů


3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění údajů o sobě nebo Vaší společnosti, jako jsou:

• titul, jméno a příjmení nebo obchodní firma

• adresa nebo sídlo společnosti, stát

• datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo

• telefonní číslo a e-mailová adresa

V případě, že jste náš zákazník, zpracováváme o Vás nebo o Vaší společnosti údaje:

• titul, jméno a příjmení nebo obchodní firma, pracovní pozice 

• adresa nebo sídlo společnosti, stát

• adresa trvalého bydliště, stát

• datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo

• telefonní číslo, e-mailová adresa

• číslo bankovního účtu

• číslo zákazníka

• přehled Vašich pohledávek a závazků ve vztahu k naší společnosti

V případě, že jste náš dodavatel, zpracováváme o Vás nebo o Vaší společnosti údaje:

• titul, jméno a příjmení nebo obchodní firma 

• adresa nebo sídlo společnosti, stát

• telefonní číslo e-mailová adresa

• číslo bankovního účtu

• přehled Vašich pohledávek a závazků ve vztahu k naší společnosti


4. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Naše webové stránky používají soubory cookies, které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů.

Údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, když se přihlásíte k odběru newsletteru, odešlete kontaktní formulář nebo poptávku po našich službách či zboží, při vstupu do klientské zóny, věrnostního programu a e-shopu pouze po registraci, případně vyplnění jiných polí formulářového typu.

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme.


Naše společnost využívá následující cookies:

• Cookies výhradně nutné/nezbytné - cookies nezbytná k pohybu na stránce a zajištění ochrany. Tyto cookies neshromažďují informace o uživateli.

• Cookies výkonné – sbírají informace o pohybu uživatele na webu, na jaké stránky chodí nejčastěji a sbírají informace opřípadných chybách. Tato cookies neshromažďují informace o uživateli.

• Funkční cookies – slouží k zapamatování výběru.

• Cookies zaměřené na behaviorální chování - slouží ke správnému zacílení reklamy, upravují frekvenci zobrazovaných reklam, pamatují si, navštívené stránky a jejich zacílení většinou závisí na technologiích organizací.

S používáním cookies, které sledují vaše chování na našich webových stránkách jste při vstupu na stránky mohli udělit či neudělit souhlas, v případě, že souhlas nebyl udělen, tyto cookies nejsou používány. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, můžete jejich užívání následně blokovat. Tím může dojít ke ztrátě předvoleb, jako je přihlášení, oblíbené položky, automaticky vyplňovaných údajů které jsou na souborech cookiess založené.

Více informací o modulu Google Analytics naleznete přímo na webových stránkách jeho poskytovatele, dostupných na adrese https://www.google.com/analytics/, více o cookies se můžete dozvědět například na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies.

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/


5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ACRA INVEST.s.r.o. vystupuje jako zpracovatel a správce osobních údajů, které jí byly poskytnuty přímo zákazníky, dodavateli, uživateli a návštěvníky webových stránek za účelem:

• zpětného kontaktování 

• poskytování informací, o které žádáte

• plnění smlouvy, vyřizování objednávek a jejich změn

• zasílání obchodních sdělení

• poskytování informací o událostech, publikacích nebo službách, které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat

Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše interní potřeby, zejména ke sledování Vaší spokojenosti s poskytováním našich služeb, k optimalizaci a zvyšování kvality nabízených služeb a produktů.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, zpravodajů a newsleterů můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím sdělení zaslaného na e-mailovou adresu info@acrainvest.cz.

Telefonické hovory za účelem objednávek jsou nahrávány a uchovávány z důvodu plnění smlouvy.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Právním základem pro toto zpracování je zpracování jednak pro účely plnění smlouvy a oprávněný zájem.


6. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Pro zajišťování některých našich činností a služeb Vaše osobní údaje poskytujeme následujícím zpracovatelům:

• Smluvním autodopravcům – zejména Česká pošta s.p., PPL CZ s.r.o., TOPTRANS EU a.s.

• Poskytovatelům telekomunikačních služeb

• Poskytovatelům serverových, webových, cloudových a IT služeb

• Pojišťovnám

• Advokátům a notářům zapsaných v příslušném profesním registru

• Auditorům - zapsaných v příslušném profesním registru

• Daňovým poradcům a účetním

• Vaše osobní údaje mohou, resp. musí být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě a v celém rozsahu.


7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu. Následně uchovávat budeme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k poskytování produktů a služeb, k dokončení požadovaných transakcí a k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování právních závazků, řešení sporů a k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Požadavky na uchovávání osobních údajů se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se může i výrazně lišit skutečná doba uchovávání informací.

Po skončení platnosti a účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu, ke kterým není nutný Váš souhlas.


8. PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů, máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům

• právo na opravu

• právo na výmaz („právo být zapomenut“)

• právo na omezení zpracování údajů

• právo vznést námitku proti zpracování

• právo na přenositelnost údajů

• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení za jakými účely, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupněny Vaše osobní údaje, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali. Máte právo na získání výpisu Vašich osobních údajů, přičemž první výpis je zdarma, každý další výpis za úplatu 150 Kč bez DPH.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním cookiess, které sledují Vaše chování na webových stránkách.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než uložením v databázi s omezeným přístupem a použít je můžeme pouze s Vaším souhlasem nebo pro účely případných právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Pokud máte připomínky, stížnosti nebo dotazy ohledně ochrany osobních údajů, či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás, prosím prostřednictvím e-mailu na: info@acrainvest.cz.


9. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou měnit. Všechny tyto změny budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu na našich webových stránkách. V případě zásadních změn, Vás budeme ještě před uveřejněním kontaktovat e-mailem. Předchozí verze zásad ochrany osobních údajů budou vždy archivovány. 


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018


Mobirise